המידע למורה
רציונל
הנחיות לתלקיט
העשרה למורה

מצגת - RESPIRATORY SYSTEM
פעילויות כיתתיות
נשימה תאית
מילות מפתח
משיבונים לפעילויות בגיליון האלקטרוני

משיבון תנאים חריגים
משיבון אסוציאציה
השפעת לחץ חמצן + קישור COHB
משיבון מחלות
משיבון שטח פנים
משיבון pH
משיבון פרסום סיגריות
משיבון עישון ישראל וארהב
משיבון שחפת
משיבון אורור ריאתי