לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים
2001 תורגב
םינותנ הריחב הנעל
א קלח הריחב הנעל
ב קלח הריחב הנעל
םינותנ טקיורפ הנעל
א קלח טקיורפ הנעל
ב קלח טקיורפ הנעל
 
תורעה
.Office2000 תסרגב בוציע ישוביש ונכתי .Office97 תסרגב וקפוה הז רגאמב תויוליעפה

Explorer ישמתשמל
תא דירוהל וסנ ,ןפדפדה ןולחב תוחתפנ ןה רשאכ תותנכותמה תויוליעפב םישובישב םתלקתנו הדימב
.הדובעו היפצ ךרוצל ישיאה בשחמל תויוליעפה יצבק

רשק ונמע ורצ ,תינכט הרזעל

רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)