לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םימיזנא אשונל החיתפ תגצמ

םימיזנא אשונל החיתפ תגצמ
.תגצמב עצומה ףצרה יפל רועשה תא להנל ןתינ
תויצלומיס ,תויצמינא ,ואדיו יטרס םיבלושמ תגצמב

ppt ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)