לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

הנופא וה

םע הנופא יערז לש שביה לקשמה תונתשה - םיערז תטיבנ לע ,רואו ךשוח תעפשה
ליגה
עופיש ,ךופה סחי ,רשי סחי
ערז תמדרת ,שבי לקשמ-ירט לקשמ ,ערז תטיבנ :חתפמ תולימ


- תוליעפב
.עדימ תגצהו דובעל ילככ בלושמ ינורטקלאה ןויליגה
תויצמינאו עדימל רוקמכ בלושמ טנרטניאה


תוליעפה תדרוהל
עדימה ןוילג תדרוהל

 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)