לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םיחורפא לודיג לע תוינימא תוצמוח לש העפשה

םיחורפא תוחתפתה לע תוינימא תוצמוח יתש לש ןתעפשה תקידבל יוסינ ןונכתםידומילה תינכתב בוליש

םייח ילעב תנזה

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ

תפסוה ,םיפרג טוטרש ,תרשוקמ תמכסמ אלבט ,ןקת תייטס זוחא ,ןקת תייטס ,עצוממ
.המגמ וק תאוושמב הבצה ,התועמשמו המגמה וק תאושמ , המגמ וק
.יעדמ יוסינ יביכרמ

חתפמ תולימ

תויחרכה ןניאשו תויחרכה תוינימא תוצמוח ,םינובלחWORD ץבוק תדרוהל


EXCEL ץבוק תדרוהל

הרזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ

(שומיש יאנת ואר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,2004 © תורומש תויוכזה לכ