לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םילוחלחו םישורשא

.תינונצה תוכיא לע ףיטקה דעומ תעפשה
.תולחלחתהה תדימו תינונצב ןלימעה זוכיר וקדבנ םידדמכ

לויכ םוקעב שומיש
םייטמתמ םילדומב שומישב הנכסה לע שגד - היצלופארטסקא ךמס לע ךרע תאיצמ
.םייגולויבה םיאנתה תא ןובשחב תחקל ילבמ

םידומיל תינכתב בוליש
חמצב הלבוה
חמצב הנזהו רוצי

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
וק ,תרשוקמ תמכסמ הלבט , IF תיצקנופב שומיש ,םגדמ תודיחא ,ןקת תיטס ,עצוממ
.יעדמ יוסינ יביכרמ ,יופצ ךרע תאיצמל המגמ וק תאוושמב שומיש ,המגמ

ףיטק דעומ ,תוללחתה :חתפמ תולמ


WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)