לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

יל הננב יל ינא ןיא םא

תוריפ תבורעתב C ןימטיו תלוכת לש תיתאוושה הקידב

בושחמה םוחתב
וישומישו לויכ םוקע ,תיראיניל היצקנופ ,רשי סחי

חתפמ תולימ
םינימטיו ,רוטקידניא-ןחוב רמוח ,הסימת לש זוכיר ,לויכ םוקע


.תנווקמ אל הרוצב דובע םישוביש תעינמל
רבכעה לש ינמיה ןצחלה לע ץחל בשחמב תוליעפה תרימשל

97 תסרגב תוליעפה תדרוהל

2000 תסרגב תוליעפה תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)