לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

ןוזמהמ לזרב תטילק

.הימנא ילוח םישנא תמועל םיאירב םישנא לצא ןוזמהמ לזרבה תטילק רועיש

םידומילה תינכתב בוליש
.ןוזמהמ םילרנימ תטילק ,םדאב הנזה

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
הנבמ ,םיפרג טוטרש ,תרשוקמ תמכסמ אלבט ,עצוממ ,רעושמ ףרג ,הרעשה חוסינ
.יעדמ רקחמ

חתפמ תולימ
.לרנימ תטילק רועיש ,ןיבולגומה ,הימנא ,לרנימ ,לזרב

WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)