לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

תוליטמו םיחורפא לע ןדיסה תומר תעפשה

תוליטמו םיחורפא ףוג תסמ לע ןוזמ תנמב ןדיסה זוחא תעפשה תקידבל יוסינ ןונכת
הלוטת תמר לעו

לעו תוליטמו םיחורפא ףוג תסמ לע ןוזמ תנמב ןדיסה זוחא תעפשה לע יוסינ תואצות
הלוטת תמר


םידומילה תינכותב בוליש

םייח ילעב תנזה

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ

תפסוה ,םיפרג טוטרש ,תרשוקמ תמכסמ אלבט ,ןקת תייטס זוחא ,ןקת תייטס ,עצוממ
,התועמשמו המגמה וק תאושמ , המגמ וק
.יעדמ יוסינ יביכרמ

חתפמ תולימ

תעקשומ ןדיס תומכ ,ןדיס תכורצת ,הלוטת תמר ,ןדיסWORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2002 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2002, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)