לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

תוילכה תלועפ

.םדאב תוילכה תלועפ
םיגירח םיכרע רתאל הרטמב יתיליכה ןינסתבו םדה תמסלפב םיסמומ יזוכיר תקידב
.תויומס תולחמו

םידומילה תינכתב בוליש
.השרפהה תכרעמ - םדאב הלבוה תוכרעמ
.םדאב תולחמו תואירב

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
תיצקנופב שומיש ,םגדמ תודיחא ,ןקת תייטס זוחא ,ןקת תייטס,םיזוחא בושיח ,עצוממ
.יעדמ יוסינ יביכרמ ,תואחסונ בושיח ,תרשוקמ תמכסמ אלבט ,םיפרג טוטרש ,IF

חתפמ תולימ
,תרזוח הגיפס ,השרפה ,םיסמומ יזוכיר ,יתיילכ ןינסת ,םדה תמסלפ ,ןתש ,תוילכ


WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)