לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םינוש תוליעפ יבצמב םדה תוגלפתה

םינוש ףוג ירבאב םדה תמירז לע תינפוג תוליעפ תעפשה

חתפמ תולימ
םדאב הלבוהה תכרעמ םוחתמ םיגשומ


בפעילות -
            הגיליון האלקטרוני משולב ככלי לעבוד והצגת מידע.
            האינטרנט משולב כמקור למידע ואנימציות.

 WORD ה ץבוק תדרוהל

  EXCEL ה ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)