לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

חמצה ידי לע תוידה תוסיו

םינוש הביבס יאנתב חמצהמ תוידה תוסיו

חתפמ תולימ
תוינויפ ,ירט לקשמ-שבי לקשמ ,ירט רמוח-שבי רמוח ,תויד תוסיו ,היצריפסנרט-תויד- תוליעפב
.עדימ תגצהו דובעל ילככ בלושמ ינורטקלאה ןויליגה
תויצמינאו עדימל רוקמכ בלושמ טנרטניאה


תוליעפה תדרוהל
  םינותנה ןוילג  תדרוהל

 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)