לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

תיברתב םיקדייח לודיג

.ןמזב תולתכ ,E coli יקדייח תייסולכוא לודיג
.לויכ םוקע תריצי

םידומילה תינכתב בוליש
היגולויבורקימ


ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
לע המגמ וק תפסוה ,התועמשמו המגמה וק תאוושמ,המגמ וק תפסוה ,לויכ םוקע תריצי
log, stationary :םיקדייח לודיגב םיבלש ,לודיג םוקע חותינ ,םוקעהמ םיעטק
. lag,

חתפמ תולימ
,לודיג בצק ,םיקדייח לש לודיג םוקע ,תיטפוא תופיפצ ,לויכ םוקע , E coli יקדייח
. lag, log, stationary :םיקדייח לודיגב םיבלש

WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)