לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

זאטפסופ םיזנאה לע pH-ה תעפשה

.זאטפסופ םיזנאה תוליעפל ילמיטפוא pH תאיצמ
.רצותה תומכ תוליעפל דדמ
.רצות לש תועודי אל תויומכ תאיצמל לויכ םוקעב שומיש

םידומילה תינכתב בוליש
הנוזת

בשחמו ינורטקלא ןויליג , רקח תויונמוימ
,תרשוקמ תמכסמ הלבט , IF תיצקנופב שומיש ,םגדמ תודיחא ,ןקת תיטס ,עצוממ
.יעדמ יוסינ יביכרמ ,התועמשמו המגמ וק תאוושמב שומיש
תונותנ תובותכ תרזעב טנרטניאב השילג ,עדיה תרשעהל טנרטניאב םירמאמב שומיש
.תויצלומיסו תויצמינא,

.זאטפסופ ,הזילורדיה :חתפמ תולמ


WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)