לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םלועב הייסולכוא לודיג

לודיג :ב תודקמתה ךות םלועב הייסולכואה לודיג לע םידמול וז תוליעפב
הנשב םירטפנה רפסמ ןיבל םידלונה רפסמ ןיב יתומכה סחיה ,םלועב הייסולכואה
.לארשיב הייסולכואה לודיג ,תונוש תוצראב תמיוסמ


םידומילה תינכתב בוליש
."הייבר" אשונב הבחרהו השחמה ליגרתכ תבלתשמ "הייסולכואה לודיג" תוליעפה
רשא םיאשונב ןכו היגולוקא ,הביבסה תוכיא ידומילב תבלתשמ וז תוליעפ ,ןכ ומכ
.הירוטסיהו היפרגואיג ,ןוגכ ,עבטה יעדמל תורישי םיכייש םניא

חתפמ תולימ
ןיב יתומכה סחיה ,לודיג םוקע ,(לארשיבו םלועב) הייסולכוא לודיג :ןכותה םוחתב
.ןיסולכוא תוצצופתה ,תמיוסמ הנשב םירטפנה רפסמ ןיבל םידלונה רפסמ
.ןוימ תונורקע ,םיאת עוביק :בושחמהו עדימה םוחתב


- תוליעפב
ןויליגה תויצמינאו עדימל רוקמכ בלושמ טנרטניאה
 .עדימ תגצהו דובעל ילככ בלושמ ינורטקלאה

 

תוליעפה תדרוהל

ינורטקלאה ןוילגה תדרוהל

 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)