לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

תינוכסח הניג

.תומישמ שלש לש זראמ איה וז תוליעפ
םימב תינוכסח הניג ןונכת , תיתיב הניג ןונכת ,םינוש םירוזאב תיגיג םדקמ

ףרסא יבצ-ןב תירוא םע ףותישב התנבנ תוליעפה Weizmann
,םיעדמה תארוהל הקלחמה תאצוהב "לוחכה תכלה בכוכ" הדיחיה רובע
עדמל ןמציו ןוכמ


םידומילה תינכתב בוליש
ץראה רודכ ינפ לע םינימזה םימה תומכל םירושקה םיאשונב
ןוכסחל םיכרדו םימב ןוכסח


ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
יטמוטוא ןוניס ,ןוימ ,םיפרג טוטרש ,םוכס ,תכרעמ תיצקנופב שומיש


חתפמ תולימ
,תודאתה רועיש ,תיגיג םדקמWORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)