לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

ןמזב תולתכ הייסולכוא לודיג

.החותפ היצלומיס תיינבל ינורטקלא ןויליגב שומיש
.(ירטמואיג לודיג) הביבסה יבאשמב תולת אלל ,ןמזב תולתכ הייסולכוא לודיג

םידומילה תינכתב בוליש
.הייסולכוא לודיג


ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
.הייסולכוא לדוג לע םינוש םידדמ תעפשה תניחבל היצלומיס תיינב

חתפמ תולימ
לש יתלחתה רפסמ) הייסולכוא לדוג לע םיעיפשמה םידדמ ,הייסולכוא לודיג בצק
.ילאיצננופסקא - ירטמואיג לודיג ,(לודיגה בצק ,תורוד רפסמ ,הייסולכואב םיטרפה

WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)