לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

תומודא תוירקא לש תיגולויב הרבדה

הרבדה לש יוסינב ,ףרטנ ףרוט לש תכרעמב ,תוירקא לש תויסולכוא תונתשה
תיגולויב

חתפמ תולימ
,הייסולכוא לדוג ,תיגולוקא תכרעמ ,ףרטנו ףרוט ןיב ןילמוג יסחי ,תיגולויב הרבדה
הרקב ,יעבט ביוא


.תנווקמ אל הרוצב דובע םישוביש תעינמל
רבכעה לש ינמיה ןצחלה לע ץחל בשחמב תוליעפה תרימשל

97 תסרגב תוליעפה תדרוהל

2000 תסרגב תוליעפה תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)