לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

תיגולויב הרבדה

.תואלקחב םיקיזמ דגנ תיגולויב הרבדהב שומיש

םידומילה תינכתב בוליש
.ףרטנ ףרוט ,תויסולכוא ןיב תורחת ,םיקיזמ תרבדה


ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
.הדשב יעדמ יוסינ יביכרמ ,םיפרג טוטרש ,עצוממ ,רעושמ ףרג ,הרעשה חוסינ

חתפמ תולימ
,המודא תירקא ,ףרטנ ףרוט ,תויסולכוא ןיב תורחת ,יעבט ביוא ,תיגולויב הרבדה
.תפרוט תירקא

WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל

הרזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ

(שומיש יאנת ואר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,2004 © תורומש תויוכזה לכ