לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םישופרח

תוישופרח לש לודיג םוקע

המגמ יווקב שומיש
םייטמתמ םילדומב שומישב הנכסה לע שגד -היצלופארטסקא ךמס לע ךרע תאיצמ
םייגולויבה םיאנתה תא ןובשחב תחקל ילבמ


םידומיל תינכתב בוליש
תויסולכוא לודיג


ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
וק ,תרשוקמ תמכסמ הלבט , IF תיצקנופב שומיש ,םגדמ תודיחא ,ןקת תיטס ,עצוממ

ךרע תאיצמל המגמ וק תאוושמב שומיש ,המגמ
.יעדמ יוסינ יביכרמ ,יופצ

WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)