לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

היגרנאו למשח

תילמשחה היגרנאה לוצינל םיכרד םידימלתה םיריכמ "היגרנאו למשח" תוליעפב
.תוליעיב
היגרנאה תכירצב ןוכסיחל םיכרד ;תילמשח היגרנא לש תיתיב הכירצ :לע ודמלי
.תילמשחה
היגרנאה לוצינ לע שגד ךות ,לארשיב תילמשחה היגרנאה לש תיללכה הכירצה
,היישעת :ומכ םינוש םיפנעב תילמשחה הכירצה ןיב האוושהו תוליעיב תילמשחה
;תיתיב הכירצו תואלקח ,רחסמ

:תויולת יתלב תונחת יתש וז תוליעפב
תומישמ עברא הבו ,יול תחפשמ תיבב תילמשח היגרנא תכירצב תקסוע תחא הנחת
תומישמ יתש הבו ,לארשיב תילמשחה היגרנאה תכירצב תקסוע הינש הנחת


םידומילה תינכתב תוליעפה םוקמ
."היגרנאו למשח" אשונה לש הבחרהו השחמה ליגרת הווהמ תאז תוליעפ
.הביבסה תוכיא ידומילב תוליעפה תא בלשל ןתינ ,ןכ ומכ
וא אשונל החיתפכ שמשל הלוכי תוליעפה ,הרומה לש ותשיגלו ויתורטמל םאתהב
.אשונה תבחרהכ וא םידמלנה םיגשומה לש םושייכו לוגרתכחתפמ תולימ
היגרנאה תכירצ לע תישדוח האצוה ,תילמשח היגרנא תכירצ ,קפסה :ןכותה םוחתב
.תילמשח היגרנא תכירצב ןוכסיח ,תיתיבה תילמשחה
.הדימ הנק ,םינותנ ןוגרא ,תכרעמ תחסונ ,את תחסונ :בושחמהו עדימה םוחתב


.תנווקמ אל הרוצב דובע םישוביש תעינמל
רבכעה לש ינמיה ןצחלה לע ץחל בשחמב תוליעפה תרימשל

97 תסרגב תוליעפה תדרוהל

2000 תסרגב תוליעפה תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)