לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םיקרח תאווסה

.תורעשה תניחבל ילככ םינותנ דסמ בולישל העצה
.ולש םייחה תביבסל קרחה ףוג עבצ תמאתה

םידומילה תינכתב בוליש
.םהלש היחמה תביבסל םיקרחה תמאתה ,יחה םלועב האווסה


ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
,ןוימ ,הרעשה תניחבב הכרפה תיגטרטסאב שומיש ,םינותנ דסמ תרזעב תורעשה תניחב
.םדקתמ ןוניס ,יטמוטוא ןוניס

חתפמ תולימ
.ןוזמ תרשרש ,האווסה


WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)