לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םדה תכרעמו בלה

םיטבהב תוקסועה תויוליעפ לש ,רקחל הנמזה לש תנוכתמב יונבה ,זראמ םכינפל
.םדה תכרעמו בלה דוקפת לש םינוש
:ומכ ,(תונחת) תומישמ רפסמ זראמב
.בלה תוליעפל תילילכה םדה תכרעמ ןיב רשקה לע שגד הבו הנכה תמישמ
,םד ץחל רתי :ומכ בלה תוליעפ לע םיעיפשמה םינוש םימרוגב תודקמתמה תויוליעפ
.הנוזת ,ליג
.הבוטר הדבעמל יוסינ לוקוטורפ
.רקחמ ךשמהו םושיי תמישמ

םייח ילעבבו םדאב הלבוה :םידומילה תינכתב בוליש

דודיב ,םינותנ דוביע - יעדמ יוסינ יביכרמ ,יעדמ רקחמ חותינ :רקח תויונמוימ
."הבוטר" הדבעמ .תונקסמ תקסה ,תואצות חותינ ,םינתשמ

םגדמב תונוש- םגדמ תודיחא ,ןקת תיטס ,עצוממ :בשחמו ינורטקלא ןויליג תויונמוימ
וק ,ףרג חותינ ,ףרג טוטרש ,תרשוקמ תמכסמ הלבט , IF תיצקנופב שומיש ,םתועמשמו
.םינותנ דסמ ,ןוימ ,ןוניס ,ותועמשמו המגמ
,עדימ לש ןוימו שופיחל טנרטניאב שומיש-בשחמה ןמזמש תויורשפאה ברימ לוצינ
.תויצמינאו תויצלומיס

בלה הנבמ ,דוקפתו הנבמ-םדאה לש םדה תכרעמ ,םדה תכרעמ ידוקפת :חתפמ תולימ
,בל ימותסש ,םירדח ,תוילע ,םיילילכ םיקרוע ,םימינ ,םיקיקרוע ,קרוע ,ודוקפתו
יקרוע םד ץחל ,בלה תקופת ,קרועה ימותסש ,האירה קרוע ,םיקרועה יבא ,בל בצוק
.םד ץחל תדידמ ,וילע םיעיפשמה םימרוגו ידירו םד ץחל ,וילע םיעיפשמה םימרוגו
 
 
 
 םדה תכרעמו בלה 

הרזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ

(שומיש יאנת ואר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,2004 © תורומש תויוכזה לכ