לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םימ ןקת

ןקת ,עצוממה תועמשמ ,יעדמ יוסינב תורזחב ךרוצה ,הדש יוסינ לש תויתייעבה
.םימל יאקירמא ןקתו ילארשי
הדבעמב חותפ ילככ ינורטקלא ןויליג בוליש
ףרסא יבצ-ןב תירוא םע ףותישב התנבנ תוליעפה Weizmann
,םיעדמה תארוהל הקלחמה תאצוהב "לוחכה תכלה בכוכ" הדיחיה רובע
עדמל ןמציו ןוכמ


םידומילה תינכתב בוליש
.םימ ןקתל םידדמ ,הייתשל םימ ןקת

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
,םיזוחא בושח ,םיפרג טוטרש ,תרשוקמ תמכסמ אלבט ,עצוממ


חתפמ תולימ
.יאקירמא ןקת ,ילארשי ןקת ,ןקתל דדמ ,םימ ןקת


WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)