לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

ויתונוכתו רמוחה

ינפ לע םירמוחה רקחב הרשעהו הבחרה תוליעפ איה "ויתונוכתו רמוחה" תוליעפה
.ץראה רודכ
הריבצה בצמ ןיב רשקה :לע ודמלי םידימלתה "ויתונוכתו רמוחה" תוליעפה ךלהמב
ייוניש תובקעב תודוסיב םילחש םייונישה ;םינושה תודוסיה לש תונוכתה ןיבל
לש הריבצה בצמו ,דחמ תילוגסה הסמהו חפנה ,הסמה ןיב םיסחיה ;הרוטרפמטה
.םהיתונוכת יפ לע םינוש םירמוח יוהיזל םיכרד ;ךדיאמ םינוש תודוסי


םידומילה תינכתב תוליעפה בוליש
תבלתשמ "ויתונוכתו רמוחה" תוליעפה ,"היגולונכטו עדמ" םידומילה תינכתל סחיב
."רמוחה לש םיקיקלחה הנבמ" אשונב
םויסב וז תוליעפ בלשל ץלמומ ,םיגשומ לש לוגרתלו סוסיבל תדעוימ תוליעפהש ןוויכ
."רמוחה לש יקיקלחה הנבמה" אשונה דומיל


חתפמ תולימ
,ףוג תסמ ,תימוטא הסמ ,החיתר תדוקנ ,הכתה תדוקנ ,הריבצ בצמ :ןכותה םוחתב
.תופדנתה ,םינפ חטש ,תובעתה תדוקנ ,תילוגס הסמ
,התליאש ,לואשת :בושחמהו עדימה םוחתב


- תוליעפב
.עדימ תגצהו דובעל ילככ בלושמ ינורטקלאה ןויליגה
תויצמינאו עדימל רוקמכ בלושמ טנרטניאהתוליעפה תדרוהל

 םינותנה ןוילג תדרוהל

 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2002 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2002, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)