לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

תודלוח לש םחרה לקשמ לע ןגורטסא תעפשה

.תורעשה תניחבל ילככ םינותנ דסמ בולישל העצה
.תודלוח לש םחרה לקשמ לע הלחשה תעפשה

םידומילה תינכתב בוליש
.םייח ילעבבו םדאב היבר


ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
.םינותנ דסמ תרזעב תורעשה תניחב
,תותליאש ,ח"וד תקפה ,םדקתמ ןוניס ,יטאמוטוא ןוניס
.IF תיצקנופב שומיש ,תואחסונ בושיח ,עצוממ

חתפמ תולימ
.םינומרוה תולחש ,םחר


WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)