לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

קפיכה לע סומוח

סומוח יטבנ לודיג ךלהמב ןורצנה ךרואל תיסחי ןושרושה ךרוא תונתשה

חתפמ תולימ
םיטבנ לש הצצה ,ןורצנ ,ןושרוש ,טבנ.תנווקמ אל הרוצב דובע םישוביש תעינמל
רבכעה לש ינמיה ןצחלה לע ץחל בשחמב תוליעפה תרימשל

97 תסרגב תוליעפה תדרוהל


2000 תסרגב תוליעפה תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)