לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םיקיזמב המחלמ - םימושיי :הרבדה

םיקיזמב המחלמ - םימושי :הרבדה
.תואלקחב םיקיזמ דגנ הרבדה לש תונוש תוטישב שומיש השענ ןהב ,הדשהמ תואמגוד

םידומילה תינכתב בוליש
.תואלקחב תויסולכוא תוגהנתה לש םימושי
.םיקיזמ תרבדה לש תונוש תוטישב שומיש
.תיאלקח הלכלכ

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
,רמאמ תאירק - הרשעהל יעדמ רמאמב שומיש ,תרשוקמ תמכסמ הלבט ,םיפרג טוטרש
.רמאמ לש יטנוולר דוביע ,תיתרוקיב האירק ,תיביטקלס האירק

חתפמ תולימ
,תיליפט הערצ ,הנבלה שעה תמינכ ,תבלושמ הרבדה ,תיגולויב הרבדה ,תימיכ הרבדה
תייסולכוא ןיב לקשמ יווש תרפה ,ףרטנ ףרוט תויסולכוא ןיב לקשמ יווש ,ףרטנ ףרוט
.ףרטנ תייסולכואל ףרוט

WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2002 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2002, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)