לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םירמשב זאלאטק םיזנאה תלועפ

.םירמשב יוצמה זאלטק םיזנאה לש ותוליעפ תקידב
.זאלטק םיזנאה תוליעפ תוריהמ לע םירמשה זוכיר תעפשה

םידומילה תינכתב בוליש
.חמוצהו יחה םלועב רוציו הנוזת
.םימיזנא


ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
.ינורטקלאה ןויליגב םינותנ לש חותינו דוביע םע הדבעמב יתתיכ יוסינ בולישל העצה
שומיש ,םגדמ תודיחא ,ןקת תייטס זוחא ,ןקת תייטס ,תואחסונ בושיח ,עצוממ
ןונכת ,יעדמ יוסינ יביכרמ ,תרשוקמ תמכסמ אלבט ,םיפרג טוטרש ,IF תיצקנופב
האירק ,תיביטקלס האירק ,רמאמ תאירק - הרשעהל םייעדמ םירמאמב שומיש ,יוסינ
.רמאמ לש יטנוולר דוביע ,תיתרוקיב

חתפמ תולימ
,םירמש ,זאלטק ,טארטסבוס ,םיזנא


WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)