לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

תילעמב הזתניסוטופ.הזתניסוטופה בצק לע םיעיפשמה םימרוגה
.הזתניסוטופה בצק לע ןצמחה זוכיר תעפשה

םידומילה תינכתב בוליש
.חמצב הנזה
.הזתניסוטופ

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
,םוקעהמ םיעטק לע המגמ וק תפסוה ,םיפרג טוטרש ,רעושמ ףרג ,הרעשה חוסינ
רעושמ ךרע בושיח ,התועמשמו המגמה וק תאוושמ
,רבדה תועמשמו היצלופרטניאהו היצלופרטסקאה תטישב
.יעדמ יוסינ יביכרמ

חתפמ תולימ
.םינתשמ םימרוג ,םיעובק םימרוג ,CO2 זוכיר ,ןצמח תטילפ ,ליבגמ םרוג ,הזתניסוטופ


WORD יצבק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)