לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םדאב םימה ןזאמ

ןויכ ,תאז לכ .ונפוגב םימה ןזאמ לע רומשל םיכרד םיריכמ םידימלתה וז תוליעפב
.ונפוגב םימה ןזאמ לע רומשל ונל בושח ,הניקת היהת ונפוג תוליעפש תנמ לעש
.םידבאמ ונאש םימה תומכל הווש תויהל הכירצ םיטלוק ונאש םימה תומכ רמולכ


םידומילה תינכתב תוליעפה בוליש
תוליעפכ וא ,אשונה דומיל ךילהתב בלשל ןתינ "םדאב םימה ןזאמ" תוליעפה תא
:םיאבה םיאשונב הנדה ,אשונה םויס תארקל ,דמלנש רמוחל םושייו םוכיס
םייח ילעבב םימ דוביאו הטילק ;םדאב םימה ןזאמ לע םיעיפשמה םינושה םימרוגה
.לארשיב םימה ןזאמ ;םימה תוכיא ;ץראה רודכ לע םימה תורוקמ ;םיחמצבו םינוש


חתפמ תולימ
ןיקת םימ ןזאמ ,רבטצמ םימ ןזאמ ,םימ ןזאמ ,םימ דוביא ,םימ תטילק :ןכותה םוחתב
.םינושה הממיה יקלחב םימ ןזאמ ,ימוי םימ ןזאמ ,ןיקת אל םימ ןזאמ ,

בפעילות -

הגיליון האלקטרוני משולב ככלי לעבוד והצגת מידע.

האינטרנט משולב כמקור למידע ואנימציות.
 WORD ה ץבוק תדרוהל

 EXCEL ה ץבוק תדרוהל

 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)