לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םישנב תילנומרוה הרקב

.םינותנ דסמ ךותמ עדימ תפילש
.תוירופה תפוקתב םישנ לצא ןימ ינומרוה תומר
.םישנ לצא תוירופ תויעב


םידומילה תינכתב בוליש
.םדאב היבר


ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
.םיזוחא בושיח ,ינשמ y ריצ ,םיפרג טוטרש ,ןוימ ,םדקתמ ןוניס
האירק ,תיביטקלס האירק ,רמאמ תאירק - הרשעהל יעדמ רמאמב שומיש
.רמאמ לש יטנוולר דוביע ,תיתרוקיב

חתפמ תולימ
,ןוירה תעינמל הלולג ,ןוירה ,הלחש ,ץויב ,ישדוח רוזחמ ,ןימ ינומרוה ,תוירופ
,תורקע
.בוהצ ףיפוג ,םחרה תיריר ,קיקז ,ןגורטסא ,ןורטסגורפ ,LH, FSH

WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)