לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םיחמצ יגוס ינש לע חלמ תעפשהםיחמצ יגוס ינשב חלמה זוכיר תעפשה קדבש יוסינ
.המגמ יווקב שומיש
םייטמתמ םילדומב שומישב הנכסה לע שגד -היצלופארטסקא ךמס לע ךרע תאיצמ
םייגולויבה םיאנתה תא ןובשחב תחקל ילבמ
םיזוחא בושיח


םידומיל תינכתב בוליש
חמצב הלבוה

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
וק ,תרשוקמ תמכסמ הלבט , IF תיצקנופב שומיש ,םגדמ תודיחא ,ןקת תיטס ,עצוממ

ךרע תאיצמל המגמ וק תאוושמב שומיש ,המגמ
.יעדמ יוסינ יביכרמ ,יופצ
WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)