לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

עקרק תוחילמ

.חמצה ילעב רשא (-Cl) -ה ינוי תומכ תתחפה לע ןשד תפסוה לש העפשהה

חתפמ תולימ
שבי רמוח ,ירט רמוח ,עקרק תסימת ,עקרק תוחילמ ,םינויטקו םינוי


- תוליעפב
.עדימ תגצהו דובעל ילככ בלושמ ינורטקלאה ןויליגה
תויצמינאו עדימל רוקמכ בלושמ טנרטניאהתוליעפה תדרוהל

םינותנה ןוילג תדרוהל

 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)