לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

המדא יחופתב הזומסוא

.תרקוח הדבעמב ינורטקלא ןויליג בולישל העצה
.המדא חופת תמקר לע זורכוס תסימת לש םינוש םיזוכיר תעפשה

םידומילה תינכתב בוליש
.אתה לש היגולויב ,םיגולויב תונורקע
.הלבוה תוכרעמ
.חמצב הנזה


if תיצקנופב שומיש ,םגדמ תודיחא ,ןקת תייטס זוחא ,ןקת תייטס ,עצוממ
, המגמ וק תפסוה ,םיפרג טוטרש ,סחי בושיח ,םיזוחא בושיח ,תרשוקמ תמכסמ אלבט
.םגדמ לדוג ,התועמשמו המגמה וק תאושמ

חתפמ תולימ
.המקר לש יטומסוא לאיצנטופ ,הזומסוא

WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)