לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

רקב תוירופ לע הנזה תעפשה

.רשבל תורפ לש תורבעתה לעו תומחייתה לע הנזהה תמר תעפשה

םידומילה תינכתב בוליש
.םייח ילעבב היבר
.םייח ילעב תנזה


ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
תיצקנופב שומיש ,םגדמ תודיחא ,ןקת תייטס זוחא ,ןקת תייטס ,םיזוחא בושיח ,עצוממ
,IF
.יעדמ יוסינ יביכרמ ,םיפרג טוטרש,תרשוקמ תמכסמ אלבט

חתפמ תולימ
.הנזה תמר ,הנזה ,תורבעתה ,תומחייתה ,תורפ

!!!!! ה נ כ ה ב
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2002 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2002, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)