לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

הליילה םוחכ.םילפלפ לוביו תוכיא לע םיינוציח םיאנת תעפשה


םידומילה תינכתב בוליש
םיחמצב הייבר

בשחמו ינורטקלא ןויליג ,רקח תויונמוימ
וק ,תרשוקמ תמכסמ הלבט , IF תיצקנופב שומיש ,םגדמ תודיחא ,ןקת תיטס ,עצוממ
ךרע תאיצמל המגמ וק תאוושמב שומיש ,המגמ
.םיזוחא בושיח , T ןחבמ ,ןוניס ,ןוימ ,יופצ
,תונומת ,טנרטניאב םירמאמב שומיש .יעדמ יוסינ יביכרמWORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל


הבחרה
WORD ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)