לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

ןוזמה תלוצינ לעו תופועה תלידג לע ןוזמב ןובלחה תומכ תעפשה

תופועל ונתנש תונוש ןוזמה תונמ לע יוסינ תואצות

םידומילה תינכתב בוליש

םייח ילעב תנזה

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ

תפסוה ,םיפרג טוטרש ,תרשוקמ תמכסמ אלבט ,ןקת תייטס זוחא ,ןקת תייטס ,עצוממ
,התועמשמו המגמה וק תאושמ , המגמ וק
.יעדמ יוסינ יביכרמ

חתפמ תולימ

ןוזמ תלוצינ ,ןוזמ תכורצת ,םינובלח


WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל

הרזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ

(שומיש יאנת ואר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,2004 © תורומש תויוכזה לכ