לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םיינצמח םילקידר

.תיתקלד יטנא הפורת תקידב .תקלדל דדמכ םדב םיישפחה םילקידרה תומכב שומיש

לויכ םוקעב שומיש
םייטמתמ םילדומב שומישב הנכסה לע שגד - היצלופארטסקא ךמס לע ךרע תאיצמ
.םייגולויבה םיאנתה תא ןובשחב תחקל ילבמ

םידומיל תינכתב בוליש
הלבוה
ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
וק ,תרשוקמ תמכסמ הלבט , IF תיצקנופב שומיש ,םגדמ תודיחא ,ןקת תיטס ,עצוממ
.יעדמ יוסינ יביכרמ ,יופצ ךרע תאיצמל המגמ וק תאוושמב שומיש ,המגמ

,תינצמח תוצרפתה ,תקלד ,םיינצמח םילקידר ,סיזוטיצוגפ ,םיליפורטיונ :חתפמ תולמ

WORD יצבק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל


הרשעה
WORD יצבק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)