לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

תיליג בר הייסולכוא לודיג

הביבסה יאנתו ,תורודה ןיב הפיפח שי הב ,םינבל םימאר תייסולכוא לש לודיג בצק
.הייסולכואה לדוג לע םיעיפשמ

םידומילה תינכתב בוליש
.הייסולכוא לודיג

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
,םיפרג טוטרש ,הייסולכוא לדוג לע םינוש םידדמ תעפשה תניחבל היצלומיס תיינב
.היצלומיס ךמס לע הנקסמ חוסינ

חתפמ תולימ
תולתכ הייסולכוא לדוגב תפסות ,הביבסה לש האישנ רשוכ ,הייסולכוא לודיג בצק
םיטרפה לש יתלחתה רפסמ) הייסולכוא לדוג לע םיעיפשמה םידדמ ,ןמזב
,(האישנ רשוכ ,לודיגה בצק ,תורוד רפסמ ,הייסולכוא לדוגב תפסות ,הייסולכואב
.הייסולכוא לש לודיג םוקע

WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)