לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םייח ילעבבו םדא ינבב הייבר

."םייח ילעבבו םדא ינבב הייבר" אשונל הבחרה תוליעפ איה "הייבר" תוליעפה
תלחותל תורגבתהה ליג ןיב רשקה ;םדאב תינימ תורגבתה : לע שגד המש וז תוליעפ
ךשמ ןיבל ףוגה תסמ ןיב רשקה ;םדאב רבועה תוחתפתה ;םינוש םיקנוי לצא םייחה
הטלמהל תודלווה רפסמ ןיבל ןויריהה ךשמ ןיב רשקה ;םינוש םיקנוי לצא ןויריהה
.םינוש םיקנויב
םניבהל ןתינ ינורטקלאה ןויליגה עויסבו ,םייתומכ םיטביה לע שגד םשוה תוליעפב
.רתוי בוט


םידומילה תינכתב תוליעפה בוליש
."םיקנויב הייבר" אשונב תבלתשמ תוליעפה
.ןויריהה ךילהתלו תורגבתהה ךילהתל םירושקה םיאשונ לע שגד םשומ תוליעפב


חתפמ תולימ
ינומרוה ,תסו ,ץויב ,ישדוח רוזחמ ,תורגבתהה ליג ,תינימ תורגבתה :ןכותה םוחתב
.רבוע תסמ ,ןויריה ,קיקז ,בוהצ ףיפוג ,ןימ
.המגמ וק תאוושמ ,המגמ וק ,היצלופרטסקא :בשחמהו עדימה םוחתב
.תנווקמ אל הרוצב דובע םישוביש תעינמל
רבכעה לש ינמיה ןצחלה לע ץחל בשחמב תוליעפה תרימשל

תוליעפה תדרוהל 
 םינותנה ןוילג תדרוהל

הבחרה
 ההבחרה ןוילג תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)