לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םיקנויב וחפנ ןיבל ףוגה חטש ןיב סחיה תועמשמ

.הרוטרפמטה תוסיו ךילהת לע םיקנויה ףוג לדוג תעפשה
.חפנ/םינפ חטש סחיה תשחמהל לדומב שומיש

םידומילה תינכתב בוליש
.אתה לש היגולויב ,םיגולויב תונורקע
.הלבוה תוכרעמ
.סיזאטסואמוה

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
.םיפרג טוטרש ,לדוג ירדס ,תואחסונ בושיח

חתפמ תולימ
תסמ ,חפנ/םינפ חטש סחי ,םזילובטמ ,ןצמח תכירצ ,םירמוח ףולח ,הרוטרפמט תוסיו
.ףוג


WORD ץבוק תדרוהל
EXCELץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)