לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

תיטמיזנא תוליעפ לע טארטסבוס זוכיר תעפשה

.תיטמיזנא תוליעפ לע טארטסבוס לש םינוש םיזוכיר תעפשהל המגודכ םייטרפסא
תיטמיזנא הבוגת תוריהמ

היימדה קחשמ - תישעמ הדבעמ בוליש
.יטרפ הרקמכ הירונוטקלינפ - תיטנג הלחמ PKU

םידומילה תינכתב בוליש
הנוזת

בשחמו ינורטקלא ןויליג , רקח תויונמוימ
.את תואחסונב שומיש ,IF תיצקנופב שומיש ,םינותנ דסמב שומיש
.םירמאמל היינפה -עדיה תרשעהל טנרטניאב שומיש

Vmax ,םייטרפסא ,זאליסקורדה ןינלא לינפ ,ןינלא לינפ :חתפמ תולמ


WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)