לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

תויסולכוא יתש ןיב תורחת

תיבב םיבאשמ םתוא לע תורחתמה ,תוילדנס לש תויסולכוא יתש ןיב ןילמוג יסחי
.לודיגה
םידומילה תינכתב בוליש
.םימזינגרוא ןיב ןילמוג יסחי

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
.הדשב תוגהנתה לע הדבעמ יוסינ תואצות םושי ,יעדמ יוסינ יביכרמ ,םיפרג טוטרש

חתפמ תולימ
.תיתורחת הקיחד ,תויסולכוא ןיב תורחת


WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)