לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

תודוסיה תלבט

,תודוסיה תלבט לש הנבמה תא םיחתנמ םידימלתה "תודוסיה תלבט" תוליעפה ךלהמב
- תועמשמב תודקמתה ךות
;(תויקפואה) תורושה .א
;(תוכנואמה) תודומעה .ב
.הלבטב דוסי לכ לש ומוקימ .ג


םידומילה תינכתב תוליעפה בוליש
תובוכרתו תודוסי - םיאשונב ,היגולויבהו הימיכה ידומילב בלשל ןתינ וז תוליעפ
שמתשהל רשפא ,ולש הארוהה יכרדלו הרומה תונווכל םאתהב .תודוסיה תלבטו
.הבחרהל וא ,םמושיילו םיגשומב שומישב ליגרתל ,אשונה דומילל תאזה תוליעפב

תא "תובוכרתו תודוסי" אשונב דוסיה יגשומ תא ודמלש םידימלתל המיאתמ תוליעפה
.תודוסיה תלבטב עיפומה ימוטאה םרפסמ תא ןכו ,תודוסיה חונימ


חתפמ תולימ
תכתמ - תכתמ ,תכתמ -לא ,תכתמ ,הלבטב םוקימ ,תוירוזחמ ,דוסי :ןכותה םוחתב
.ןגולה - תכתמ -לא ,ליצא זג - תכתמ -לא ,תילקלא
.ספוטלו לואשתל ,ןוימל םירושקה םיגשומה לכ :בושחמהו עדימה םוחתב.תנווקמ אל הרוצב דובע םישוביש תעינמל
רבכעה לש ינמיה ןצחלה לע ץחל בשחמב תוליעפה תרימשל

97 תסרגב תוליעפה תדרוהל

2000 תסרגב תוליעפה תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2002 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2002, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)