לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

עקרקב םימ לש הזיחאת חוכ

םימ טולקל חמצה לש ותלוכי לע עקרקב םימה זוחאו הזיחאתה חוכ תעפשה

חתפמ תולימ
לוביק ,השימכ תדוקנ ,הקיני חוכ ,עקרקב םינימז םימ ,עקרקב םימ לש הזיחאת חוכ
םתירגול ,הדש- תוליעפב
.עדימ תגצהו דובעל ילככ בלושמ ינורטקלאה ןויליגה
תויצמינאו עדימל רוקמכ בלושמ טנרטניאה


תוליעפה תדרוהל
 םינותנה ןוילג תדרוהל

 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)