לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

תופועב ןוזמ תכורצת לע הרוטרפמטה תעפשה

תונוש הביבס תורוטרפמטב תולוגנרת וכרצש תעצוממה ןוזמה תומכ לע יוסינ תואצות

םידומילה תינכתב בוליש

םייח ילעב תנזה

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ

תפסוה ,םיפרג טוטרש ,תרשוקמ תמכסמ אלבט ,ןקת תייטס זוחא ,ןקת תייטס ,עצוממ
,התועמשמו המגמה וק תאושמ , המגמ וק
.יעדמ יוסינ יביכרמ

חתפמ תולימ

היגרנא תכירצ ,ןוזמ תכירצ ,היגרנא תלוכת


WORD ץבוק תדרוהל

EXCEL ץבוק תדרוהל

הרזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ

(שומיש יאנת ואר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,2004 © תורומש תויוכזה לכ