לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

תיטמיזנא תוליעפ לע הרוטרפמט תעפשה

רתאב ילאוטריו יוסינ . ןינר םיזנאה תוליעפ לע הרוטרפמטה תעפשה - יתוכיא יוסינ
טנרטניא
םינותנ דוביע זאטפסופ םיזנאה תוליעפ לע הרוטרפמטה תעפשה - יתומכ יוסינ
ינורטקלא ןויליגב

םידומילה תינכתב בוליש
הנוזת

בשחמו ינורטקלא ןויליג , רקח תויונמוימ
לויכ םוקעב שומיש
,תרשוקמ תמכסמ הלבט , IF תיצקנופב שומיש ,םגדמ תודיחא ,ןקת תיטס ,עצוממ
.יעדמ יוסינ יביכרמ
תונותנ תובותכ תרזעב טנרטניאב השילג ,עדיה תרשעהל טנרטניאב םירמאמב שומיש
.תויצלומיסו תויצמינא,

.הזילורדיה ,ליעפ רתא ,תיטניק היגרנא ,זאטפסופ ,לועפש תיגרנא :חתפמ תולמ


WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)