לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

תוליטמ לע הרוטרפמט תעפשה

םידומילה תינכתב בוליש
םייח ילעבב הלבוה
םייח ילעבב הייבר

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
תפסוה ,םיפרג טוטרש ,תרשוקמ תמכסמ אלבט ,ןקת תייטס זוחא ,ןקת תייטס ,עצוממ
.יעדמ יוסינ יביכרמ ,ןוניס ,התועמשמו המגמה וק תאושמ , המגמ וק

חתפמ תולימ
םילקא יאנתל םייח ילעב לש תולגתסה ינונגנמ , םייח ילעבב םוחה תוסיו ינונגנמ
רשא םיעצמאה ,יאלקחה קשמב םייח ילעב לש רוצייה לע םוחה תעפשה ,םיינוציק
.קשמב םייחה ילעב לש םפוג םוח תא תסוול יאלקחה עייסמ םתרזעב

WORD א קלח תדרוהל
WORD ב קלח תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2002 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2002, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)