לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םיזנא לש תיבטימ הרוטרפמט

תיתמיזנא תוליעפ לע הרוטרפמט תעפשה

חתפמ תולימ
ליבגמ םרוג ,ילמינימ-ירעזמ ,ילמיסקמ-יברמ ,ילמיטפוא-יבטימ ,םיזנא
.תנווקמ אל הרוצב דובע םישוביש תעינמל
רבכעה לש ינמיה ןצחלה לע ץחל בשחמב תוליעפה תרימשל

97 תסרגב תוליעפה תדרוהל

2000 תסרגב תוליעפה תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)